Sunson Cube

Gear series

Gear Series เป็นรูบิคชนิดที่ถูกออกแบบมาให้มีจุดเด่นพิเศษ โดยที่ชิ้นส่วนย่อยๆมีลักษณะเป็นฟันเฟือง(Gear) หลากหลายรูปทรง

เมื่อเวลาบิดหมุนส่วนใดส่วนหนึ่งของลูก  ชิ้นส่วนอื่นที่อยู่ติดกันที่เป็นฟันเฟืองก็จะถูกบังคับให้หมุนไปด้วยโดยอัตโนมัต อันเป็นเหตุมาจากฟันเฟืองที่ขบเหลี่ยมกันอยู่  ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่สำคัญอันหนึ่งที่จะต้องนำมาวิเคราะห์ เพื่อหาวิธีในการเล่นแก้ปัญหา(Solve) ซึ่งแตกต่างไปจากรูบิครูปแบบ/ชนิด อื่นๆ

 

แสดง 1-12 จาก 19 รายการ